ข้อมูลงานวิจัย การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณฐมน บัวพรมมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nathamon Buaprommee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0623924XXX
  • E-Mail Addresji.nathamon@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการเขียนบทความ/บทสารคดี การวิจัยการตลาด การวิจัยการสื่อสาร การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและพื้นที่
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00060
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprises) ในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Use of Digital Platforms of Micro Enterprises in Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณชญาภัส รอดประยูร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์