ข้อมูลนักวิจัย ณัฐนรี ศิริวัน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ณัฐนรี ศิริวัน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Natnaree Siriwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะการแพทย์บูรณาการ
  • โทรศัพท์0982282XXX
  • E-Mail Addressnsiriwon@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญCancer immunotherapy
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00665
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2565 : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่เพื่อลดน้ำหนักจากพืชสกุลส้ม ผู้ร่วมวิจัย 2. 2565 : การศึกษาองค์ความรู้ทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวกล้องงอกและงาขี้ม้อน เพื่อพัฒนาสู่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 3. 2565 : การพัฒนาและการยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันจากเห็ด/ปลา/สมุนไพรไทยสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย 4. 2564 : โครงการการสร้างชุมชนต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การผลิตสารสกัดกัญชงมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อใช้ประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหาร หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : การกำจัดสารแอลดีไฮด์บนผิวหนังด้วยเอนไซม์ aldehyde dehydrogenase หัวหน้าโครงการ 7. 2563 : แนวทางการออกแบบและพัฒนาพื้นที่คลองและพื้นที่ว่าง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้เหลือทิ้งจากตลาดไท หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : การจัดทำมาตรฐานของสารสกัดใบไผ่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ ความงาม ผู้ร่วมวิจัย