ข้อมูลนักวิจัย ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yodrawin Jornburom
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0937367XXX
  • E-Mail Addressyodrawin2019@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00253
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาโปรแกรมความรู้และพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยหลังการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมสุขภาพในชุมชนหลังการติดเชื้อโควิด 19 หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของที่มีภาวะเครียดใน ชุมชนหลังการติดเชื้อโควิด 19 หัวหน้าโครงการ 4. 2566 : การตรวจับระดับฮอร์โมนความเครียดในวัยผู้ใหญ่เพื่อการจัดการและการเผชิญความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทักษะในการดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล หัวหน้าโครงการ 7. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชน หัวหน้าโครงการ 8. 2566 : การพัฒนาสติกเกอร์กลิ่นสมุนไพรติดแมสก์ระบุการรับวัคซีนโควิด-19 หัวหน้าโครงการ 9. 2565 : โมเดลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก ผู้ร่วมวิจัย 10. 2565 : แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง15 จังหวัดนครนายก หัวหน้าโครงการ 11. 2564 : การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดด้วยการกระตุ้นความจำขณะใช้งานต่อการทำหน้าที่ของความจำขณะใช้งาน ในผู้สูงอายุที่มีภาวะความจำบกพร่องระดับเล็กน้อย หัวหน้าโครงการ 12. 2563 : การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดและวิธีการจัดการความเครียดจากการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ร่วมวิจัย