ข้อมูลนักวิจัย สุรศักดิ์ โจถาวร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุรศักดิ์ โจถาวร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Surasak Jotaworn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0897394XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00107
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาบอร์ดเกมส์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : นวัตกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ 3. 2567 : ต้นแบบการจัดการนวัตกรรมภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : รูปแบบการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำเจ้าพระยาของเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ผู้ร่วมวิจัย 5. 2566 : รูปแบบการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ร่วมวิจัย