ข้อมูลงานวิจัย การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง พลังงานน้ำ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธัญญารัตน์ สายใหม่
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Tanyarat Saimai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0812393XXX
  • E-Mail Addrestanyarat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน การออกแบบสื่อการสอน การออกแบบงานสอนแบบ STEAM งานตัดต่อภาพและเสียง งานเขียนแบบเชิงวิศวกรรม/ ร้องเพลง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00008
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง พลังงานน้ำ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ STEM Approach Based on Engineering Design Process on Hydropower for Enhance of Creativity and Innovative of the 7th Grade Students
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2566
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์