ข้อมูลงานวิจัย หมู่คาร์บอกซิลอิสระของเยื่อเลือกผ่านเส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกออกซิไดซ์สำหรับจับโลหะหนักจากสารละลายในน้ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นิธินาถ ชิตพงศ์ จันทเดช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nithinart Chitpong Juntadech
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817207XXX
  • E-Mail Addresinininin15@hotmail.com, nithinart_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMembranes Technology
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00022
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ หมู่คาร์บอกซิลอิสระของเยื่อเลือกผ่านเส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกออกซิไดซ์สำหรับจับโลหะหนักจากสารละลายในน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Free carboxyl groups of oxidized-regenerated cellulose nanofiber membranes for captuing heavy metals in aqueous solutions
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.นิธินาถ ชิตพงศ์ จันทเดช
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นที ศรีสวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์