ข้อมูลนักวิจัย นิธินาถ ชิตพงศ์ จันทเดช

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นิธินาถ ชิตพงศ์ จันทเดช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Nithinart Chitpong Juntadech
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0817207XXX
  • E-Mail Addressinininin15@hotmail.com, nithinart_c@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMembranes Technology
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00020
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การพัฒนาเยื่อเส้นใยนาโนเซลลูโลสอเนกประสงค์จากวานาเดียมออกไซด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธีโซลเจล ผู้ร่วมวิจัย 2. 2566 : เส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกปรับปรุงด้วยอนุภาคนาโนเคลย์ที่ถูกกราฟท์ด้วยพอลิอะคริลิกแอซิดสำหรับการนำส่งยา หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : หมู่คาร์บอกซิลอิสระของเยื่อเลือกผ่านเส้นใยนาโนเซลลูโลสสังเคราะห์ที่ถูกออกซิไดซ์สำหรับจับโลหะหนักจากสารละลายในน้ำ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : เส้นใยนำไฟฟ้าผลิตจากเส้นใยสององค์ประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 5. 2561 : การแยกผลิตภัณฑ์ก๊าซเจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของเอทานอลด้วยเนื่อเลือกผ่านเส้นใยกลวง หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : การเตรียมผ้าไม่ทอจากเส้นใยสังเคราะห์แลกเปลี่ยนประจุ โดยการกราฟต์พอลิเมอร์ที่มีหมู่ฟังชันก์คาร์บอกซิล เพื่อกำจัดโลหะหนักในน้ำเสีย หัวหน้าโครงการ