ข้อมูลงานวิจัย นวัตกรรมการผลิตเมล่อนคุณภาพสูงด้วยสารสนเทศเกษตรแม่นยำ พื้นที่เป้าหมาย : วังรีรีสอร์ท

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Pimpan Pimonrat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0954206XXX
  • E-Mail Addrespimpanpim88@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ นวัตกรรมการผลิตเมล่อนคุณภาพสูงด้วยสารสนเทศเกษตรแม่นยำ พื้นที่เป้าหมาย : วังรีรีสอร์ท
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Innovation for High Quality Melon Production by Infomatically Precision Agriculture Target area: Wangree resort
หน่วยงาน
หัวหน้าโครงการ ผศ.พิมพรรณ พิมลรัตน์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.พราวมาส เจริญรักษ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ เมล่อน, คุณภาพ, สารสนเทศเกษตร, เกษตรแม่นยำ, ปทุมธานี
ผลลัพธ์
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล เมล่อนเป็นพืชที่กําลังได้รับความนิยมบริโภคกันมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีรสชาติดี เนื้อนุ่ม หวานฉ่ำและมีกลิ่นหอม นอกจากนั้นเมล่อนญี่ปุ่นพันธุ์หนักที่มีลายตาข่ายสวยงามยังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก อาทิพันธุ์ คิโมจิ คูนามิ และ โมมิจิ จัดเป็นทั้งผลไม้และผัก ขึ้นกับลักษณะของการนำไปใช้บริโภค ซึ่งมีทั้งใช้บริโภคสดในรูปผลไม้ หรือใช้เป็นส่วนประกอบในสลัดผัก เป็นเครื่องเคียงในอาหารหากหลายจาน เนื่องจากมีรสชาติที่อร่อยและรูปลักษณ์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังใช้ประกอบของหวานและเครื่องดื่มหลายชนิด อาทิเช่น ฟรุ๊ตสลัด ไอศกรีม น้ำแข้งใส และน้ำผลไม้ปั่น เป็นต้น การปลูกเมล่อนให้ได้คุณภาพสูง ปลอดภัย และยั่งยืนมีองค์ประกอบหลายอย่างเกี่ยวข้อง คือ พันธุ์ปลูก ชนิดของถุงปลูก ชนิดของชีวภัณฑ์ที่ใช้ส่งเสริมการปลูก การให้น้ำ การให้ปุ๋ย อุณหภูมิ การจัดการโรคและแมลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ การตัดสินใจการผลิตแบบแม่นยำต้องอาศัยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้จัดการการผลิตได้ทันท่วงทีแบบเรียลไทม์ แต่พบว่าในระหว่างฤดูกาลผลิตหากทำการผลิตไปพร้อมๆ กับการบันทึกข้อมูลการผลิตในแต่ละยะของการเจริญเติบโต ก่อให้เกิดความซับซ้อนของการทำงาน และใช้เวลามากในการจดบันทึกข้อมูล อีกทั้งยังต้องทำการกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตัดสินใจจัดการการผลิตตามค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ดีที่สุดที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและคุณภาพของเมล่อน เมล่อนมีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตที่สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1.การเจริญเติบโตในระยะต้นกล้าและการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ ที่ต้องการธาตุไนโตรเจนและน้ำสูง 2. การติดผลและขยายขนาดของผล ที่ต้องการไนโตรเจนต่ำลง ต้องการฟอสฟอรัสและน้ำสูงขึ้น และ 3. การทำหวานของผล ที่ต้องการโพแทสเซียมสูง และต้องการน้ำลดลง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพของเมล่อน การสร้างนวัตกรรมที่สามารถจัดการการผลิตได้ย่างแม่นยำจะสามารถช่วยให้สามารถผลิตเมล่อนให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณแบบแม่นยำอย่างยั่งยืน การวิจัยนี้จึงทำการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถช่วยควบคุมระบบการให้ปัจจัยการผลิตแบบเรียลไทม์ และช่วยบันทึกข้อมูล จะสามารถลดขั้นตอนการผลิตพร้อมทั้งเป็นฐานข้อมูลที่ใช้พัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้ในอนาคตที่จะทำให้การผลิตเมล่อนในทุกรอบการผลิตมีคุณภาพสูงและเท่าเทียมกันอย่างแม่นยำ
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นควบคุมระบบการผลิตเมล่อนที่พัฒนาจริงจากการปลูกเมล่อน 2. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและรูปภาพแบบเรียลไทม์ในการตัดสินใจจัดการการปลูกแบบแม่นยำ 3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลปัจจัยการผลิตเมล่อนคุณภาพสูงใช้จัดการการปลูกแบบเแม่นยำ