ข้อมูลนักวิจัย ธนภูมิ วงษ์บำหรุ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Tanaphoom Wongbumru
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0859383XXX
  • E-Mail Addresstanaphoom_w@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรม สังคมคาร์บอนต่ำ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเมือง
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00167
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : การจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์ก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างกลไกการปรับตัวสู่มหาวิทยาลัยคาร์บอนต่ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้สุขภาวะ (สมุนไพร) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี (มทร.ธัญบุรีเป็นโครงการย่อยร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ โดยรับมาทั้งหมด 500,000 บาท โดยแบ่งสัดส่วน ดังรายชื่อนักวิจัยที่แจ้ง) หัวหน้าโครงการ 4. 2565 : การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการส่งเสริมเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อคนทุกกลุ่มในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2563 : การออกแบบรูปแบบม่านบังแสงจากเส้นด้ายพลาสติก (ขวดน้ำดื่มใช้แล้ว) หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การพัฒนารูปแบบรีสอร์ทเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดปราจีนบุรี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : แนวทางการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว หัวหน้าโครงการ
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์