ข้อมูลนักวิจัย วรรัตน์ มากเทพพงษ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วรรัตน์ มากเทพพงษ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wararat Magteppong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0897941XXX
  • E-Mail Addresswararat@outlook.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00331
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนารูปแบบโปรแกรมสุขภาพในชุมชนหลังการติดเชื้อโควิด 19 ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาโปรแกรมการบริหารร่างกายแบบมณีเวชร่วมกับดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุภายหลังเผชิญสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองร่วมกับนวัตกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้ป่วยหลังติดเชื้อโควิด-19 ผู้ร่วมวิจัย 4. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชน ผู้ร่วมวิจัย 6. 2565 : การสร้างเครือข่ายอาหารแปรรูปจากผักในชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 7. 2565 : การพัฒนาเมนูอาหารทางเลือกแปรรูปจากผักสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หัวหน้าโครงการ 8. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพจากพืชผักพื้นบ้าน ตำบลคลองหกและคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 9. 2565 : นวัตกรรมอาหารแปรรูป: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างและเครื่องดื่มสุขภาพจากผักสร้างมูลค่าเพิ่ม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 10. 2564 : ผลของโปรแกรมพหุองค์ประกอบแบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ หัวหน้าโครงการ 11. 2563 : การพัฒนาบทบาทครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว หัวหน้าโครงการ 12. 2563 : การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับประเมินภาวะสมองเสื่อมและให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม หัวหน้าโครงการ 13. 2563 : การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย