ข้อมูลนักวิจัย นพภัสสร วิเศษ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นพภัสสร วิเศษ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Noppussorn Wises
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์0856942XXX
  • E-Mail Addressnoppassornwishes@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00156
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2566 : ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทักษะในการดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการความรู้ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชที่ส่งเสริมความสามารถในการถ่ายโยงความรู้และการแก้ปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ผู้ร่วมวิจัย 3. 2563 : การพัฒนาออกแบบที่พักอาศัยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาในผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2563 : ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ หัวหน้าโครงการ