ข้อมูลงานวิจัย การออกแบบมาสคอตเพื่อประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธนาพร ประกอบดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thanaporn Prakobdee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0909093XXX
  • E-Mail Addresjometokri@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ3D animation การออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00052
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การออกแบบมาสคอตเพื่อประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The mascot design to public relations of the Faculty of Fine ann Applied Art Rajamangala University of Technology Thanyaburi
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ธนาพร ประกอบดี
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ชมจันทร์ ดาวเดือน
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์