ข้อมูลงานวิจัย เซนเซอร์ทางเคมีของอนุพันธ์โรดามีนสำหรับการตรวจจับไอออนเหล็กในน้ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.การันต์ บ่อบัวทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Karan Bobuatong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addresphychemku@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเคมีเชิงฟิสิกส์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00020
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เซนเซอร์ทางเคมีของอนุพันธ์โรดามีนสำหรับการตรวจจับไอออนเหล็กในน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Rhodamine-based chemosensor for iron detection in water
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ กนกอร เวชกรณ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. การันต์ บ่อบัวทอง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์