ข้อมูลงานวิจัย การวัดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีด้วยการประมวลผลภาพจากชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Pichate Kunakornvong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891139XXX
  • E-Mail Addrespichate_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMachine Vision, Image Processing, Network system
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00040
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวัดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีด้วยการประมวลผลภาพจากชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Measurement of nutrients in the fertilizer from chemical tester with image Processing
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ พิเชฐ คุณากรวงศ์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ปองพล นิลพฤกษ์
ที่ปรึกษา 1. ปองพล นิลพฤกษ์
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์