ข้อมูลนักวิจัย พิเชฐ คุณากรวงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pichate Kunakornvong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891139XXX
  • E-Mail Addressp.kunakornvong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMachine Vision, Image Processing, Network system, AI, Machine Learning
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00933
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการระบบซัพพลายเชนของกล้วยหอมทอง กรณีศึกษา บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การจัดอบรมกลุ่มบุคลากรในกลุ่ม New S-Curve และการอบรมออนไลน์บนแพลตฟอร์ม การเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้รายบุคคลเชิงสมรรถนะด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนด้านอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New S-Curve) หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การฝึกอบรมและประเมินผลโครงการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : โครงการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาชุดฝึกอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : การแยกแยะโรคพืชจากภาพใบไม้ด้วยวิธีประมวลผลภาพ หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การวัดปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีด้วยการประมวลผลภาพจากชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : การตรวจสอบคุณภาพแอบเปิ้ลด้วยการประมวลผลภาพ หัวหน้าโครงการ