ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจี๊ยบเขียวผง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Wattana Wirivutthikorn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0899205XXX
  • E-Mail Addreswattana@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเทคโนโลยีทางอาหาร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00221
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวผสมกระเจี๊ยบเขียวผง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of powdered blended green tea and okra beverage product
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.วัฒนา วิริวุฒิกร
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นวพร ลาภส่งผล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์