ข้อมูลนักวิจัย นวพร ลาภส่งผล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นวพร ลาภส่งผล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Nawaporn Lapsongphon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0822990XXX
  • E-Mail Addressnawapon@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญflavor chemistry, food protein
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00077
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2563 : การพัฒนากัมมี่เยลลี่เสริมใยอาหารจากกากมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกผลหมากสุก ผู้ร่วมวิจัย 3. 2562 : โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมูลค่าจากผักผลไม้ หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การใช้ประโยชน์สูงสุดจากผลจันทน์เทศเพื่อการพัฒนาเป็นอาหารสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้บริโภคสูงวัย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2562 : การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟจากผ้าขาวม้า ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : ความสามารถในการต้านออกซิเดชันของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากใบมะรุม หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : โครงการวิจัยการพัฒนาโจ๊กมะรุมกึ่งสำเร็จรูปเสริมใยอาหารสูตรมังสวิรัติด้วยกระบวนการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : โครงการวิจัยความสามารถในการต้านออกซิเดชันของมะรุมที่ไม่ผ่านและผ่านความร้อน หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของส่วนเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าว: การผลิตน้ำฟักข้าวสกัดเข้มข้นพร้อมดื่มที่มีเนื้อทิ้งสีเหลืองฟักข้าวเป็นส่วนประกอบ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : การพัฒนาใบบัวหลวงแผ่นทอดกรอบ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กมะรุมกึ่งสำเร็จรูปเสริมใยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย 12. 2560 : ผลของสารสกัดหยาบจากมะรุมต่อความสามารถในการต้านออกซิเดชัน หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : การศึกษาองค์ประกอบทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ทางยาจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 14. 2560 : ผลของกระบวนการทำแห้งผงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำข้าวไรซ์เบอรี่ชงพร้อมดื่ม ผู้ร่วมวิจัย