ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาเชิงประจักษ์รูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยส่งผ่านความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Khahan Na-nan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0899226XXX
  • E-Mail AddresDr.khahan@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS, การจัดการผลการปฏิบัติงาน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00232
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาเชิงประจักษ์รูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยส่งผ่านความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Empirical investigation of perceived self-efficacy and employee job performance model through employee engagement, organizational commitment, job satisfaction and organizational citizenship behavior of SME high-growth and high-impact sectors in Thail
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สุธีลักษณ์ นิติธรรม แก่นทอง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์