ข้อมูลนักวิจัย กล้าหาญ ณ น่าน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Khahan Na-nan
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0899226XXX
  • E-Mail AddressDr.khahan@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS, การจัดการผลการปฏิบัติงาน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00809
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การศึกษาเชิงประจักษ์รูปแบบการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยส่งผ่านความผูกพันในงาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การ และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ผู้ร่วมวิจัย 3. 2560 : การจัดการผลการปฏิบัติงานของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการเจริญเติบโตสูง (SME High Growth Sectors) และกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) หัวหน้าโครงการ 4. 2557 : อิทธิพลของคุณลักษณะงาน บรรยากาศขององค์กร ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของครูที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 5. 2557 : กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังผ่านวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยน้ำท่วม ปี พ.ศ. 2554 ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
1. 2562 : Mediating effects of perceived environment support and knowledge sharing between self-efficacy and job performance of SME employees First Author 2. 2562 : มาตรวัดการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและความไว้วางใจของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน จังหวัดปทุมธาน First Author 3. 2562 : มาตรวัดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในธุรกิจให้บริการห้องพักจังหวัดนครนายกประเทศไทย First Author 4. 2562 : มาตรวัดความผูกพันต่องานของพนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทธุรกิจการผลิตในจังหวัดปทุมธานี First Author 5. 2562 : Self-efficacy and employee job performance: Mediating effects of perceived workplace support, motivation to transfer and transfer of training First Author 6. 2562 : Validation of a digital intelligence quotient questionnaire for employee of small and medium-sized Thai enterprises using exploratory and confirmatory factor analysis First Author 7. 2562 : Validation of a digital intelligence quotient questionnaire for employee of small and medium-sized Thai enterprises using exploratory and confirmatory factor analysis First Author