ข้อมูลนักวิจัย ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ศศินิษฐา ถนอมวงศ์วัฒนะ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Rukpunn Thanomwongwattana
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0877174XXX
  • E-Mail Addresspunnoom@hotmail.com.
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสัตวบาล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00174
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้หนอนแมลงวันลายทดแทนกากถั่วเหลือง หัวหน้าโครงการ 2. 2567 : ผลของเยื่อหุ้มเนื้อในเมล็ดกาแฟในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโคขุนจากโคนมคัดทิ้งและโคนมเพศผู้ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : ผลของการเสริมวิตามินอีและซีลิเนียมในอาหารต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติดในไก่ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การเสริมเยื่อหุ้มเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารสำหรับการเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์ พี่เลี้ยง 5. 2564 : ผลของเยื่อหุ้มเนื้อในเมล็ดกาแฟในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่น ผู้ร่วมวิจัย 6. 2564 : การใช้เยื่อหุ้มเมล็ดเนื้อในกาแฟในอาหาร TMR สำหรับเลี้ยงแพะลูกผสมซาแนน (อายุ 2–6 เดือน) ผู้ร่วมวิจัย 7. 2564 : ผลของการใช้สารสกัดโพลิฟีนอลจากเปลือกเมล็ดมะขามต่อค่าระยะเวลาในการเก็บรักษา (Shelflife) ของวัตถุดิบอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ผลของระยะการปลูกต่อองค์ประกอบทางพฤกษศาสตร์และผลผลิตชีวมวลของมะรุม ผู้ร่วมวิจัย 9. 2560 : ผลของการเสริมเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโครีดนม ผู้ร่วมวิจัย 10. 2560 : ผลของระดับการใช้ใบมะรุมป่นในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตแพะนม ผู้ร่วมวิจัย 11. 2560 : การใช้สารสกัดฟีโนลิคจากเปลือกมะขามเพื่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระในอาหารสัตว์ หัวหน้าโครงการ 12. 2559 : ผลของการเสริมเปลือกเมล็ดมะขามในอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตโคนมเพศผู้ขุน ผู้ร่วมวิจัย 13. 2556 : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งไทยเพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2552 : ศึกษาการผลิตอาหาร TMR จากผลพลอยได้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย