ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการประเมินสมรรถนะเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ (Competency Standards)

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Songtham Deewanichsakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0816177XXX
  • E-Mail Addressongtham2@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00131
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการประเมินสมรรถนะเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ (Competency Standards)
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The model development and competency standards evaluation for accreditation of professional experience (Competency Standards)
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการ ผศ.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์