ข้อมูลนักวิจัย บรรเลง สระมูล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บรรเลง สระมูล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Banleng Sramoon
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0840100XXX
  • E-Mail Addressbanleng@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนวิชาการวิจัยการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และความเป็นครู
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00474
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ผู้ร่วมวิจัย 2. 2564 : การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการประเมินสมรรถนะเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ (Competency Standards) ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในสมรรถนะการวิจัยของครูอาชีวศึกษา หัวหน้าโครงการ 4. 2562 : การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : โครงการวิจัยการวิเคราะห์ความยาวของแบบสอบถาม สัมประสิทธิ์ความเที่ยงและอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในบริบทของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการใช้นวัตกรรมการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูนักวิจัยและพัฒนาเยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2561 : การประเมินผลรูปแบบการฝึกวินัยของกองทัพในโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกองทัพไทยเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย 8. 2561 : การประเมินผลสำเร็จของการบริหารโครงการจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีแบบพิเศษ เขตพื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 หัวหน้าโครงการ 9. 2561 : การติดตามการฝึกพฤติกรรมของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตามรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีแบบพิเศษ เขตพื้นที่พิเศษ ในสถานประกอบการเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อสร้างนิสัยอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พี่เลี้ยง 11. 2560 : การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองด้านการวิจัยและกระบวนการสังคมประกิตทางการวิจัย ในฐานะมูลเหตุของการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครู ผู้ร่วมวิจัย 12. 2557 : การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสารสกัดสะเดาไทยเชิงธุรกิจ ผู้ร่วมวิจัย