ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบกระแสวนสำหรับข้าวเปลือก

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manoosak Jantong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0916970XXX
  • E-Mail Addrespatnu@yahoo.com, manusak.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00177
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบกระแสวนสำหรับข้าวเปลือก
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study of energy efficiency of vortex dryer for paddy
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.ขวัญชัย จ้อยเจริญ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.มนูศักดิ์ จานทอง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์