ข้อมูลนักวิจัย มนูศักดิ์ จานทอง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manoosak Jantong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0916970XXX
  • E-Mail Addresspatnu@yahoo.com, manusak.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00219
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาระบบตรวจวัดค่าภาพตัดขวางของอุโมงค์รถไฟเพื่อช่วยประเมินความผิดปกติ หัวหน้าโครงการ 2. 2566 : การวางแผนเส้นทางเดินที่เหมาะสมและการควบคุมการกระเพื่อมของของเหลวสำหรับหุ่นยนต์สำเลียงสิ่งของ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2564 : โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอนหลักสูตรการตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาทางรถไฟด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ 4. 2564 : การศึกษาตัวกรองสัญญาณรบกวนของเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยคลื่นเสียงสำหรับระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางในยานพาหนะเคลื่อนที่อัตโนมัติภาคพื้นดิน พี่เลี้ยง 5. 2562 : การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบกระแสวนสำหรับข้าวเปลือก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2562 : รถขนส่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการระบุตำแหน่งภายในอาคาร หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : โครงการวิจัยระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ติดตามมนุษย์ หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลตำแหน่งบนผิวของวัตถุด้วยเซนเซอร์คิเนค หัวหน้าโครงการ 9. 2560 : ผลของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ที่มีต่อเวลาเฉลี่ยที่วัสดุอยู่ในระบบอบแห้งแบบกระแสวน ผู้ร่วมวิจัย 10. 2559 : การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในระหว่างการอบแห้งแบบพาหะลมสำหรับวัสดุอนุภาคทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย 11. 2559 : ออกแบบ และสร้าง Yield Monitoring System พร้อมอุปกรณ์นำทางระบบ GPS แบบติดตั้งบนรถเกี่ยวนวดข้าว สำหรับเกษตรกรรมสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 12. 2558 : ออกแบบและสร้างรถไถขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบไร้คนขับ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์นำทางด้วยระบบ GPS สำหรับการเกษตรสมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2557 : การพัฒนาระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางและบ่งบอกตำแหน่งของหุ่นยนต์ในภาคสนาม โดยใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ ผู้ร่วมวิจัย 14. 2557 : เครื่องอบแห้งแบบกระแสชนสำหรับวัสดุที่มีความชื้นที่ผิวสูง ผู้ร่วมวิจัย 15. 2557 : การสร้างและทดสอบสมรรถนะของแผงสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย 16. 2556 : การพัฒนาระบบควบคุมสำหรับระบบสะท้อนแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ 17. 2556 : ต้นแบบการควบคุมแรงและการเคลื่อนที่ของแขนหุ่นยนต์โดยใช้คันบังคับหลักผ่านระบบควบคุมระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้ในการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย 18. 2552 : การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์รถสองล้อ ผู้ร่วมวิจัย