ข้อมูลงานวิจัย รถขนส่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการระบุตำแหน่งภายในอาคาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manoosak Jantong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0916970XXX
  • E-Mail Addrespatnu@yahoo.com, manusak.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00073
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รถขนส่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการระบุตำแหน่งภายในอาคาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Automated Guided Vehicle by Using Indoor Positioning Technique
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.มนูศักดิ์ จานทอง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม
2. สถาพร ทองวิค
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์