ข้อมูลงานวิจัย รถขนส่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการระบุตำแหน่งภายในอาคาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มนูศักดิ์ จานทอง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Manoosak Jantong
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0916970XXX
  • E-Mail Addrespatnu@yahoo.com, manusak.j@en.rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00290
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ รถขนส่งอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการระบุตำแหน่งภายในอาคาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Automated Guided Vehicle by Using Indoor Positioning Technique
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.มนูศักดิ์ จานทอง
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณัฐสิทธิ์ พัฒนะอิ่ม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์