ข้อมูลงานวิจัย การศึกษากระบวนการขึ้นรูปกระดาษจากหนามทุเรียนผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นกระดาษสำหรับผลิตโคมไฟกระดาษ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Janprapa Poungsuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0814223XXX
  • E-Mail Addreskaramennn@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านการพิมพ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00037
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษากระบวนการขึ้นรูปกระดาษจากหนามทุเรียนผสมเส้นใยพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นกระดาษสำหรับผลิตโคมไฟกระดาษ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ มนทิพย์ ล้อสุริยนต์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วรุณศิริ จักรบุตร
2. ผศ.จันทร์ประภา พ่วงสุวรรณ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2559
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์