ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเกษตรกรรมชาญฉลาดเพื่อการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคกลางของไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chutima Prasartkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816524XXX
  • E-Mail Addreschucane@hotmail.com, chutima_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  08 ส.ค. 2563
  00085
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาเซ็นเซอร์สำหรับเกษตรกรรมชาญฉลาดเพื่อการปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคกลางของไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Sensors for Smart Farming with Rice Planting in the Central Part of Thailand
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.ชุติมา ประสาทแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
2. ผศ.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์