ข้อมูลงานวิจัย คุณค่าของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมในการเสริมสร้างพฤติกรรมการซื้อสีเขียวของลูกค้า: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมผักตบชวา คลองรังสิต-ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Kornnut Suksawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0856754XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเสื้อผ้า
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00158
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ คุณค่าของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมในการเสริมสร้างพฤติกรรมการซื้อสีเขียวของลูกค้า: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมผักตบชวา คลองรังสิต-ปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Value of Innovative Product on Enhancing Customers’ Green Purchase Behavior: A Case Study of Water Hyacinth Innovative Products in Khlong Rangsit-Patum Thani
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ การรับรู้ และทัศนคติของลูกค้า, เส้นใยธรรมชาติ, ผักตบชวา, นวัตกรรมชุมชน, ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม, พฤติกรรมการซื้อสีเขียวของลูกค้า
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล ผักตบชวามีชื่อสามัญว่า Water Hyacinth, Floating Water Hyacinth เป็นวัชพืชที่มีแหล่งกำเนิดในทวีปอเมริกาแถบประเทศบราซิล แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ ในหลายทวีปทั่วโลกผักตบชวาจัดเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาแพร่ระบาดรุกรานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในประเทศไทย ประเทศไทยเริ่มมีการกำจัดผักตบชวามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 มีการออกพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา พ.ศ. 2456 ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือในการกำจัด เช่น นำไปผลิตเป็นของใช้ อาหารสัตว์ ทำปุ๋ย ฯลฯ และมีการนำแมลงมวนผักตบจากแหล่งกำเนิดที่ทวีปอเมริกาใต้ เข้ามาทดลองปล่อยในประเทศไทย เพื่อควบคุมจำนวนประชากรของผักตบชวา อย่างไรก็ตามปัญหาผักตบชวาในประเทศก็มิได้ลดลง เนื่องจากผักตบชวาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ แม้ผักตบชวาจะสามารถดูดซึมธาตุอาหารที่เป็นตัวการทำให้น้ำเสีย แต่เมื่อมีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ กล่าวคือ สัตว์ใต้น้ำจะขาดออกซิเจนและตายลงรวมถึงการบดบังแสงแดดที่เป็นส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์แสงของพืชใต้น้ำจะทำให้พืชเหล่านั้นเน่าและตายไปในที่สุด ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากผักตบชวาอยู่จำนวนมาก แต่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ผลิตมาจากผักตบชวายังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงความตระหนักรู้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมที่ผลิตจากผักตบชวา จากมุมมองของผู้ประกอบการชุมชน และมุมมองของผู้ซื้อสินค้า และศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมผักตบชวา ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงต้องการพัฒนาองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อให้ก่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สีเขียว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ผลิตมาจากผักตบชวา ในบริบทของประเทศไทย อันจะเป็นการเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ให้สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง มีงานทำ ทำให้ชุมชนมีความสุขได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ 1: เพื่อศึกษาความตระหนักรู้ และการรับรู้ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมผักตบชวาในมุมมองของผู้ประกอบชุมชน และผู้ซื้อสินค้า 2: เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมผักตบชวาที่สามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 3: เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม, ทัศนคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม, ทัศนคติต่อผลประโยชน์เชิงนิเวศน์ และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมผักตบชวา