ข้อมูลนักวิจัย อัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อัครวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Akkarawat Jatuphatwarodom
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0844339XXX
  • E-Mail Addressakarawat1988@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00340
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การสร้างคุณค่าตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาระดับเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ในจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 2. 2564 : การบริหารการตลาดในยุคดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของผลิตภัณฑ์จากกล้วย ตำบลรังสิต จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : บทบาทของการโฆษณาบน Facebook ที่มีต่อคุณค่าตราสินค้า, ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า และความตั้งใจในการซื้อซ้ำของลูกค้า หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : คุณค่าของผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมในการเสริมสร้างพฤติกรรมการซื้อสีเขียวของลูกค้า: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมผักตบชวา คลองรังสิต-ปทุมธานี หัวหน้าโครงการ