ข้อมูลงานวิจัย การเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากผงสีขาวทาบ้านราคาถูกเพื่อใช้ลดทอนสีย้อมจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อรรถพล สิมประดิษฐ์พันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Athapon Simpraditpan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0837049XXX
  • E-Mail Addresathapon_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานด้านการวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00038
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากผงสีขาวทาบ้านราคาถูกเพื่อใช้ลดทอนสีย้อมจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Preparation of nanosheets from low-cost white pigments for decolorization of dye waste water from textile
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ อรรถพล สิมประดิษฐ์พันธุ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.สรพงษ์ ภวสุปรีย์
2. ณรงค์ชัย โอเจริญ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์