ข้อมูลนักวิจัย ณรงค์ชัย โอเจริญ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Narongchai Ojaroen
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0847115XXX
  • E-Mail AddressO-charoen1@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวัสดุศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00246
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาอ่างปลูกบัวขนาดใหญ่จากขยะพลาสติก หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดกลวงจากชานอ้อยเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ 3. 2563 : อุปกรณ์กรองไมโครพลาสติกในน้ำเสียจากขยะพลาสติก หัวหน้าโครงการ 4. 2563 : การผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดกลวงจากผงไผ่เหลือทิ้ง ผู้ร่วมวิจัย 5. 2563 : แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ ระยะที่ 2 นวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะประเภทหลักในพื้นที่ 2563 หัวหน้าโครงการ 6. 2563 : เส้นเชิงประกอบสีเขียวสำหรับงานพิมพ์สามมิติจากพอลิแลคติกแอซิดและกากใบชา ผู้ร่วมวิจัย 7. 2563 : การพัฒนาฟองอากาศขนาดนาโนสำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้ร่วมวิจัย 8. 2563 : พัฒนากระบวนการผลิตและสภาวะการขึ้นรูปการทำถังขยะจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วจากกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนในระดับอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ 9. 2562 : การเตรียมโฟมกันกระแทกจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ พี่เลี้ยง 10. 2562 : การเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากผงสีขาวทาบ้านราคาถูกเพื่อใช้ลดทอนสีย้อมจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย 11. 2562 : การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากแร่สฟีนและรีไซเคิลHDPE ผู้ร่วมวิจัย 12. 2562 : การเตรียมเส้นใยเชิงประกอบจากใบชาและพอลิเมอร์แตกสลายได้ทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2562 : พอลิเมอร์เสริมแรงด้วยเส้นใยคาร์บอนในเทคนิคการขึ้นรูปแบบถุงสุญญากาศสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ 14. 2562 : แผนงานวิจัยท้าทายไทย : ทะเลไทยไร้ขยะ หัวหน้าโครงการ 15. 2562 : การเตรียมวัสดุนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทย เพื่อใช้เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย 16. 2562 : การพัฒนาฟองอากาศนาโน/ไมโครเมตร สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย 17. 2562 : การเตรียมสารเติมแต่งเชิงชีวภาพจากน้ำมันถั่วเหลืองด้วยเทคนิคการบ่มสุก ด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต ผู้ร่วมวิจัย 18. 2562 : นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก (แผนการพัฒนาพื้นที่โดยมหาวิทยาลียพื้นที่) ผู้ร่วมวิจัย 19. 2561 : การเตรียมแผ่นบางขนาดนาโนจากแร่เม็กเนติกลูโคซีนของไทยเพื่อใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา ผู้ร่วมวิจัย 20. 2561 : การใช้เถ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นวัสดุเติมแต่งในงานขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุน หัวหน้าโครงการ 21. 2561 : การประยุกต์ใช้น้ำมันละหุ่งดัดแปรเป็นสารเติมแต่งเชิงชีวภาพสำหรับโพลีแลคติกเอซิด ผู้ร่วมวิจัย 22. 2561 : การเตรียมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ผู้ร่วมวิจัย 23. 2561 : การพัฒนาฟิล์มไฮบริดเปล่งแสงจากพอลิแลคติกแอซิดและแมกนีเซียมอลูมิเนตเจือยูโรเพียมเพื่อใช้เป็นแผ่นตรวจพิสูจน์การปลอมแปลง ผู้ร่วมวิจัย 24. 2561 : การศึกษาความเป็นไปได้ของวัสดุผสมระหว่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่ผ่านการขึ้นรูปแล้วกับเปลือกมะม่วง พี่เลี้ยง 25. 2561 : การเตรียมวัสดุนาโนจากแร่ลูโคซีนของไทยและการประยุกต์ใช้เป็นสารเติมแต่งในพอลิแลคติคแอซิด ผู้ร่วมวิจัย 26. 2561 : การพัฒนาทางเลือกสำหรับการปรับปรุงเสถียรภาพของถนนริมคลองเพื่อลดปัญหาการยุบตัวแบบทันทีเนื่องจากภัยแล้งรุนแรง ผู้ร่วมวิจัย 27. 2560 : การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุรีไซเคิลขวด HDPE และวัสดุนาโน/ไมโครจากแร่รูไทล์ของไทย ผู้ร่วมวิจัย 28. 2560 : เส้นใยไฮบริดเปล่งแสงจากพอลิแลคติกแอซิดกับแมกนีเซียมอะลูมิเนตเจือยูโรเพียม ผู้ร่วมวิจัย 29. 2560 : ศึกษาการเตรียมสารปรับปรุงแรงกระแทกจากการดัดแปรน้ำมันละหุ่งโดยเทคนิคการบ่มสุกด้วยแสง ผู้ร่วมวิจัย 30. 2560 : พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูงที่ผ่านการใช้งานแล้วในผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปแบบหมุน หัวหน้าโครงการ 31. 2560 : การวัดอุณหภูมิในแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุน หัวหน้าโครงการ 32. 2560 : การเตรียมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยลายเพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟในพอลิเอทิลีน ผู้ร่วมวิจัย 33. 2559 : การพัฒนาพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพเพื่อเป็นวัสดุเปล่งแสง ผู้ร่วมวิจัย 34. 2559 : การขจัดสีในสีย้อมน้ำเสียจากสิ่งทอและพลาสติกโดยใช้แผ่นบางขนาดนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทย ผู้ร่วมวิจัย 35. 2559 : ผลกระทบของการเติมนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่ในพอลิแลคติคแอซิดเพื่อใช้เป็นสารหน่วงไฟ ผู้ร่วมวิจัย 36. 2559 : ศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและการผลิตบล็อกพลาสติกอเนกประสงค์ ผู้ร่วมวิจัย 37. 2558 : ผลิตภัณฑ์แบบผนังหลายชั้นจากผงพลาสติกหลายชนิดด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน หัวหน้าโครงการ 38. 2558 : การเตรียมพอลิเมอร์ผสมเพื่อขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางจากพอลิแลกติกแอซิดและพอลิพรอพิลีนโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป ผู้ร่วมวิจัย 39. 2558 : การประยุกต์ใช้น้ำมันละหุ่งและไขละหุ่งเป็นสารเพิ่มสภาพพลาสติกเพื่อการปรับปรุงสมบัติพอลิสไตรีน ผู้ร่วมวิจัย 40. 2558 : การเตรียมสารกึ่งตัวนำประเภทแผ่นบางขนาดนาโนที่มีสมบัติการเร่งปฏิกิริยาสูงจากแร่ลูโคซีนของไทย ผู้ร่วมวิจัย 41. 2557 : การเตรียมแผ่นบางนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทยด้วยชุดถังปฏิกรณ์ที่สร้างขึ้นเองในประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 42. 2557 : การประยุกต์ใช้ไขของน้ำมันละหุ่งเพื่อการผลิตโฟมยืดหยุ่นจากพลาสติกโพลีแลคติกเอซิด ผู้ร่วมวิจัย 43. 2556 : การเตรียมและสมบัติการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงของท่อนาโนจากแร่อิลเมไนท์ของไทย ผู้ร่วมวิจัย 44. 2556 : การขึ้นรูปเรือขนาดเล็กด้วยกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน หัวหน้าโครงการ 45. 2556 : การพัฒนาสมบัติของโพลิแลคติกแอซิดเพื่อการใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น ผู้ร่วมวิจัย 46. 2555 : การสร้างเครื่องบดผงพลาสติกสำหรับการขึ้นรูปแบบหมุน หัวหน้าโครงการ 47. 2555 : การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาที่สกัดจากว่านหางจรเข้จากไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม ผู้ร่วมวิจัย