ข้อมูลงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากบัวที่สร้างสารชีวโมเลกุลต่อต้านเชื้อดื้อยา Methicillin resistant Staphylococcus aureus

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Surachai Techaoei
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  • โทรศัพท์0982865XXX
  • E-Mail Addresdr.surachai1@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญMicrobiology, Biotechnology
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00062
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากบัวที่สร้างสารชีวโมเลกุลต่อต้านเชื้อดื้อยา Methicillin resistant Staphylococcus aureus
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Biodiversity of Endophytic Fungi Producing-Bioactive Compound from Lotus against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ สุรชัย เตชะเอ้ย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.วรเชษฐ์ ขอบใจ
2. เขมจิรา จามกม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์