ข้อมูลงานวิจัย การซื้อขายออนไลน์กับข้อท้าทายทางกฎหมายในบริบทของประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Dumrongpoal Virojtum
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0972537XXX
  • E-Mail Addresvdumrongpoal@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญHR, Production and operation ,บริหารอุตสาหกรรม& SME,Quality management,Industrial Engineering Management
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00083
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การซื้อขายออนไลน์กับข้อท้าทายทางกฎหมายในบริบทของประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Online Trading and Legal Challenges in Thai Context
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์