ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากกระดาษก้านบัวหลวง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Dumrongpoal Virojtum
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0972537XXX
  • E-Mail Addresvdumrongpoal@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญHR, Production and operation ,บริหารอุตสาหกรรม& SME,Quality management,Industrial Engineering Management
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00068
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากกระดาษก้านบัวหลวง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study the Distribution for Craft Products from Lotus Stem
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.เสริมศรี สงเนียม
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ดำรงค์พล วิโรจน์ธรรม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์