ข้อมูลงานวิจัย เครื่องวัดและแจ้งเตือนกำลังงานแสงสำหรับการสื่อสารเชิงแสงร่วมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ภูเบต แสงมะฮะหมัด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pubet Sangmahamad
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0614459XXX
  • E-Mail Addrespubet_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง, อิเล็กทรอนิกส์ เครืองมือวัด, อุปกรณ์วงจร microcontroller, โปรแกรม computer
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00158
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เครื่องวัดและแจ้งเตือนกำลังงานแสงสำหรับการสื่อสารเชิงแสงร่วมกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Optical Power Monitoring Meter for Optical Communication with Internet of Thing Technology
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.บุญฤทธิ์ คุ้มเขต
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์