ข้อมูลงานวิจัย โครงการพัฒนาระบบติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าของสมรรถนะสำหรับพนักงานในระบบราง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พฤศยน นินทนาวงศา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Prusayon Nintanavongsa
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0853856XXX
  • E-Mail AddresPrusayon.n@en.rmutt
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญComputer Networks, Wireless Networks
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00189
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบติดตามและพัฒนาความก้าวหน้าของสมรรถนะสำหรับพนักงานในระบบราง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ GAP and Competency Development for Manpower in Railway Industry
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.พฤศยน นินทนาวงศา
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.มานพ แย้มแฟง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์