ข้อมูลงานวิจัย ความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.รังสรรค์ สุวรรณหงส์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Rungsan Suwannahong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0817798XXX
  • E-Mail Addresrungsan_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00127
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ความต้องการสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The IT competency requirement for SMEs Tourism industry in Thailand
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ณชญาภัส รอดประยูร
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์