ข้อมูลงานวิจัย การสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อนุวัฒน์ เติมเจิม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Anuwat Toemchoem
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์08 8018 4XXX
  • E-Mail Addresanuwat_t@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมไทย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00211
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสำรวจและสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร: กรณีศึกษาอาคารเรียนรวม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Surveying and Building Information Modeling for Management: In the case of Central Building, Faculty of Fine Arts Building, RMUTT
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.อนุวัฒน์ เติมเจิม
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์