ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับและจำแนกบุคคลที่สนใจป้ายโฆษณาและระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Auncha Tungkasthan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0814999XXX
  • E-Mail Addresaimdala@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญImage Processing, Object Recognitions,Image Retrieval, Networking, Computer Education, Expost Systems
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00145
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับและจำแนกบุคคลที่สนใจป้ายโฆษณาและระบบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development of Counting and Object Classification Device for Detecting People Interested in Advertising Signage and a Real-Time Monitoring Cloud-Based System
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าโครงการ ผศ.อนุชา ตุงคัษฐาน
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ ป้ายโฆษณาอัจฉริยะ, ระบบตรวจจับใบหน้า, บบติดตามบนคลาวด์แบบทันทีทันใด, เมืองอัจฉริยะ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล ป้ายโฆษณาเป็นสื่อที่มีความสำคัญมากในวงการประชาสัมพันธ์ ทั้งหน่วยงานและบริษัทเชิงพาณิชย์ เพราะป้ายโฆษณาสามารถเผยแพร่ได้สะดวกและกว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ สามารถออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระเพื่อโน้มน้าวความรู้สึกได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการหากป้ายโฆษณาหรือป้ายประชาสัมพันธ์ถูกติดตั้งในสถานที่หรือตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม อาจเข้าถึงกลุ่มคนหรือได้รับความสนใจน้อย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยต่อยอดที่ทำร่วมกับ บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาสื่อโฆษณาและพื้นที่กิจกรรมทางการตลาด เช่น สยามสแควร์วัน ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักการตลาดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่กับจอ LED ขนาดใหญ่ และ สร้างสรรค์งานโฆษณาใหม่ได้แบบไร้ขีดจำกัด โดยมีจอ LED ขนาดใหญ่กว่า 25 จุด ในพื้นที่ชุมชนเมือง ในทางธุรกิจนั้น ปัจจุบันมีผู้เล่นหรือคู่แข่งขันทางธุรกิจจำนวนมาก โดยบริษัทต้องการสร้างจุดแข็งด้วยการนำเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์(AI) มาใช้กับจอ LED ขนาดใหญ่แบบติดตั้งถาวร เพื่อพัฒนาให้เป็นจอโฆษณาอัจฉริยะตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเกิดความได้เปรียบคู่แข่งขันทางธุรกิจ จากที่กล่าวข้างต้นทางบริษัทจึงต้องการพัฒนาระบบตรวจนับจำนวนและแยกประเภทบุคคลที่ให้ความสนใจต่อโฆษณาบนป้ายโฆษณา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และสามารถเลือกนำเสนอโฆษณาได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความต้องการที่จะให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีขนาดเล็กและสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความต้องการที่จะจัดเก็บและติดตามข้อมูลได้แบบทันทีทันใด เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอสินค้าได้อย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจนับและจำแนกบุคคลแบบพกพา และระบบการติดตามบนคลาวด์แบบเรียลไทม์สำหรับป้ายโฆษณา ที่สามารถแยกคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลได้เช่น เพศ สีผิว และช่วงอายุ ด้วยภาพใบหน้าทำให้สามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นง่ายยิ่งขึ้นและตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ยังสามรถประยุกต์ใช้ได้กับป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ 1. ต่อยอดการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับใบหน้าที่สามารถตรวจนับและจําแนกคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคล เช่น เพศ สีผิว และช่วงอายุได้ 2. ดำเนินการนำร่องผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยปรับปรุงให้มีขนาดเล็กแบบพกพาและสามารถเคลื่อนย้ายและติดตั้งได้ง่าย 3. สร้างและพัฒนาระบบติดตาม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลแบบทันทีทันใดบนคลาวด์