ข้อมูลงานวิจัย ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม “เริ่มต้น-ความสุข”

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วรรษกร คงถาวร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wassakorn Khongthaworn
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0861296XXX
  • E-Mail Addresitamnathan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญศิลปะ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00221
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม “เริ่มต้น-ความสุข”
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Sculpture and the Environment "Beginning - happiness"
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา 1. ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์