ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม: ผลของขนาดโมเลกุลของยา, ความแรงของกรด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ชาติชาย โยเหลา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chartchai Yoelao
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0819855XXX
  • E-Mail Addreschartchaiy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00123
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาการควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีฤทธิ์เป็นกรดจากไฮโดรเจลโดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวควบคุม: ผลของขนาดโมเลกุลของยา, ความแรงของกรด
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุมนมาลย์ เนียมหลาง
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2557
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์