ข้อมูลงานวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสูงวัยภาคอุคสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดปทุมธานี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Suramongkol Nimchit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0929194XXX
  • E-Mail Addressuramongkol_n@live.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการคำนวณและการวิเคราะห์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00060
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของพนักงานสูงวัยภาคอุคสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดปทุมธานี
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Factors Effecting Organizational Commitment of Elder Employees in Manufacturing Sector in Pathum Thani Province
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ ผศ.สุรมงคล นิ่มจิตต์
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ฉัตรปารี อยู่เย็น
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์