ข้อมูลงานวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการเติบโตสูง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sarakul Sukortprommee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0859587XXX
  • E-Mail Addressarakul2511@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00076
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการเติบโตสูง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2560
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์