ข้อมูลนักวิจัย ศรากุล สุโคตรพรหมมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sarakul Sukortprommee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0859587XXX
  • E-Mail Addresssarakul2511@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00139
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในยุคปกติใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2567 : การพัฒนาสมรรถนะด้านนวัตกรรมแบบเปิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ร่วมวิจัย 3. 2567 : การยกระดับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2567 : การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวสุขภาพ ด้วยโซ่อุปทานเชิงสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 5. 2566 : การพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าข้ามแดน กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 6. 2566 : แนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการส่งออกของพนักงานและผู้ประกอบการ กรณีศึกษา ด่านชายแดนหนองคาย ผู้ร่วมวิจัย 7. 2566 : ผลกระทบของพฤติกรรมพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร และการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแนวปฎิบัติตามแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ ผู้ร่วมวิจัย 8. 2564 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรของไทย: กรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเส้นทางเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 9. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการนำเทคโนโลยีบล๊อกเชนมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในโซ่อุปทาน กรณีศึกษา โซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พี่เลี้ยง 10. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของบริษัทผู้รับขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย กรณีศึกษา สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน พี่เลี้ยง 11. 2563 : ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ 12. 2562 : ผลกระทบของพฤติกรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรที่มีผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านการบริการสีเขียว ในอุตสาหกรรมการให้การบริการโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ 13. 2560 : ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการเติบโตสูง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย