ข้อมูลนักวิจัย ศรากุล สุโคตรพรหมมี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sarakul Sukortprommee
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0859587XXX
  • E-Mail Addresssarakul2511@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการบริหาร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00401
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการโลจิสติกส์ของสินค้าเกษตรของไทย: กรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ผ่านเส้นทางเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : ผลของการใช้แคลเซียม-โบรอนต่อคุณภาพของเมล่อน พี่เลี้ยง 3. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ในการนำเทคโนโลยีบล๊อกเชนมาใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในโซ่อุปทาน กรณีศึกษา โซ่อุปทานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พี่เลี้ยง 4. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงของบริษัทผู้รับขนส่งสินค้าทางถนนในประเทศไทย กรณีศึกษา สมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสาน พี่เลี้ยง 5. 2563 : ผลกระทบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์สีเขียวที่มีต่อประสิทธิภาพในการผลิตมุ่งเน้นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนขององค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หัวหน้าโครงการ 6. 2562 : ผลกระทบของพฤติกรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรที่มีผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านการบริการสีเขียว ในอุตสาหกรรมการให้การบริการโลจิสติกส์ หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : ปัญหาและอุปสรรคในการประยุกต์ใช้การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีการเติบโตสูง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ร่วมวิจัย