ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาคุกกี้โปรตีนสูง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อรวรรณ พึ่งคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Orawan Puengksum
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0932326XXX
  • E-Mail Addresorawan79@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสอนในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ / อาหารอบ / เบอเกอรี่
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00220
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาคุกกี้โปรตีนสูง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Development High Protein Cookies.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.อภิญญา พุกสุขสกุล
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์