ข้อมูลงานวิจัย แผนที่สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าพญาไท

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธนกร จุดาศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Thanakorn Chudasri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0619142XXX
  • E-Mail Addres
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการออกแบบชุมชนเมือง การวางผังเมือง
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00101
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ แผนที่สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว สถานีรถไฟฟ้าพญาไท
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Phaya Thai sky train station tourism facilities map
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.พรนภา พรพันธุ์ไพบูลย์
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2563
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์