ข้อมูลงานวิจัย ประสิทธิผลของฉลากคำเตือนแบบปราศจากสีสันประกอบภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Natwipa Sinsuwarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0816385XXX
  • E-Mail Addresnatwipa_s@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสื่อสาร/นิเทศศาสตร์/โฆษณาประชาสัมพันธ์/งานวิจัยด้านการสื่อสาร
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00154
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ประสิทธิผลของฉลากคำเตือนแบบปราศจากสีสันประกอบภาพคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effectiveness of Alcohol Plain Packaging with Pictorial Health Warning
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
หัวหน้าโครงการ ผศ.ณัฐวิภา สินสุวรรณ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.กิติโรจน์ รัตนเกษมสุข
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์