ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของว่านหอมแดงในการบำรุงน้ำนม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Narintorn Pansawat
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน
  • โทรศัพท์0852341XXX
  • E-Mail Addreskungnarin@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการแพทย์แผนไทย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00056
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของว่านหอมแดงในการบำรุงน้ำนม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Study of Wisdom for Utilization and Phytochemical Composition of Eleutherine americana (Aubl.) Merr. For nourishing milk
หน่วยงาน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
หัวหน้าโครงการ นรินทร์ทร พันธ์สวัสดิ์
ผู้ร่วมวิจัย 1. กัญญ์ธศยา อัครศิริฐรัตนา
2. ยุพา คงพริก
3. ไฉน น้อยแสง
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์