ข้อมูลงานวิจัย ปัญหาและกลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.สุพรรณี อาศัยราช
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissSuphannee Arsairach
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0815721XXX
  • E-Mail Addressanamoy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษ การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้านการศึกษา สังคมศาสตร์
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2563
  00028
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ปัญหาและกลวิธีการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Problems of Translation and Strategies of Translation from Thai into English Text Translation of Students Majoring in English for Communication
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าโครงการ สุพรรณี อาศัยราช
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.ฐิตาภา สินธุรัตน์
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์