ข้อมูลงานวิจัย ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.จิราพร จำปาศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Jiraporn Champasri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0815604XXX
  • E-Mail Addresjiraporn_k@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสิ่งแวดล้อมทางทะเล
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00121
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. ในการควบคุมเชื้อ Vibrio sp
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Effective of Bacillus spp. to control Vibrio sp
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.กิตติมา วานิชกูล
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม
2. ผศ.สมิง จำปาศรี
3. ผศ.จิราพร จำปาศรี
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์